top of page

Psychomotoriek bij kinderen

DOELSTELLING

Psychomotorische therapie is een behandelvorm die zich specifiek richt op het stimuleren en verbeteren van de wisselwerking tussen psyche (cognitieve vaardigheden) en motoriek (motorische vaardigheden). Hierbij staat het verbeteren van de verschillende basisvaardigheden tijdens de ontwikkeling van uw kind centraal. Deze kunnen immers, indien onvoldoende ontwikkeld, belangrijke motorische-, leer- en/of sociaal-emotionele problemen veroorzaken.

Onder basisvaardigheden wordt verstaan:

- Grove motoriek (o.a. evenwicht, coördinatie, balvaardigheid, klimmen, springen, kracht).

- Fijne motoriek (o.a. rijgen, knippen, kleuren).

- Schrijfmotoriek (o.a. pengreep, schrijfhouding, schrijfbeweging, voorbereidend schrijven).

- Ruimtelijk- visuele vaardigheden (o.a. gestructureerde opbouw van 1-, 2- en 3 dimensioneel denken, hanteren van ruimtelijke begrippen, ruimtelijk redeneren, matrices, spiegelen)

- Kennis van het lichaamsschema.

- Ontwikkeling van lateralisatie (o.a. bewustwording van de voorkeurszijde (bewegende ↔ steunende zijde), leren kennen en/of kruisen van de lichaamsmiddenlijn, dynamische koppeling tussen de verschillende werkrichtingen li→re, re→li…).

DOELGROEP

Psychomotorische therapie wordt toegepast bij:

- Kinderen met een vertraagde grove en/of fijn motorische ontwikkeling.

- Kinderen met schrijfmotorische problemen.

- Kinderen met leermoeilijkheden en concentratieproblemen (planning, dubbeltaken, …).

- Kinderen die nog niet schoolrijp zijn.

- Kinderen met ruimtelijk- visuele stoornissen.

- Kinderen met coördinatie- en lateralisatieproblemen.

- Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen.

- Kinderen met ADHD, ADD, DCD (dyspraxie), ASS in combinatie met één van de bovenvermelde tekorten.

VAN AANMELDING TOT THERAPIE

U kan uw kind telefonisch aanmelden of per e-mail.

Tijdens dit verkennend gesprek wordt de specifieke hulpvraag besproken alsook de motorische-, cognitieve- en sociale ontwikkeling van uw kind. Breng alvast alle verslagen en relevante informatie betreffende uw kind mee.

Afhankelijk van de besproken hulpvraag worden de nodige gestandaardiseerde tests afgenomen.

- BOT 2, Movement ABC.

- VMI, TVPS, Frostig test, Reversal test.

- BHK, Vlaamse Schrijfsnelheidstest.

Het verslag bevat de onderzoeksresultaten, de observatiegegevens en de conclusie. Tijdens de bespreking zal, indien nodig, de meest geschikte behandelvorm voorgesteld en uitgelegd worden. Op vraag van de ouders of van de school bestaat de mogelijkheid dat ik aanwezig ben op een overlegmoment op school.

De aard van de behandeling is afhankelijk van de aangemelde en/of onderzochte problematiek.

Psychomotorische therapie vertrekt steeds vanuit de reeds verworven mogelijkheden van uw kind om zo op een aangename en kindvriendelijke wijze te komen tot het systematisch verbeteren van de verschillende vaardigheden. Tijdens de therapie wordt er rekening gehouden met de individuele gedragsmatige aspecten van uw kind en worden er specifieke behandelprogramma’s aangeboden. Tijdens de behandeling tracht men zowel in denken als in handelen een gestructureerde en probleemoplossende houding te realiseren.

Het behandelen van leer- en ontwikkelingsproblemen is geen korte termijntherapie. Afhankelijk van de problematiek kan de duur van de behandeling oplopen van enkele maanden tot meerdere jaren. De meeste therapieën vereisen een behandeling van 30 tot 60 min. per week.

TYPLES TYP10

Wij geven de typcursus TYP 10 aan kinderen met leerstoornissen, ASS en dyspraxie.

Juist omdat deze kinderen vaak langzaam, onnauwkeurig en met fouten schrijven, kan het typen voor deze kinderen van groot belang zijn. Op deze manier is het voor hen immers mogelijk om een grotere hoeveelheid schrijfopdrachten te verwerken of om een taak af te leveren die er verzorgd moet uitzien. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letter zonder eindeloze herhalingen en het juist typen zonder te kijken. Alle leerkanalen worden aangesproken: auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, ...Er wordt gewerkt met kleuren, figuren, verhalen, spelletjes,...

bottom of page