top of page

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over u nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we u die informatie.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

We verzamelen volgende gegevens over u:

 • Identificatiegegevens
 • Ziekenfonds
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Evt. gegevens over uw familieleden, enkel indien dit relevant is voor de behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Geluids- of beeldopname
 • Evt. financiële gegevens

WAAROM VERZAMELEN WE DIE GEGEVENS?

We verzamelen deze gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan u) en om klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als therapeut bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om uw zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook de gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

Wanneer we gegevens van u verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

WORDEN DE GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?

De gegevens die we van en over u hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim. E delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is zoals:

 • Indien dit nodig is voor een goede zorgverleners (bv. met andere zorgverleners, CLB, wettelijke vertegenwoordiger, stagiaire, …),
 • Indien de we daartoe op basis van de regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. overheid, mutualiteit),
 • Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • Wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …)

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

We zijn verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we uw dossier 30 jaar bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat we van u bewaren. Indien u uw dossier wilt inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek aan uw behandelende therapeut richten.

Tevens hebt u recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het cliëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis va een wettelijke verplichting), kan u toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u die indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERZAMELING EN BEWARING VAN UW DOSSIER?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het cliëntendossier is uw behandelende therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert. 

bottom of page