top of page

Psychologie voor kinderen

Binnen Het Letterhuis kan je onder meer terecht voor:

BELEVINGSONDERZOEK

Een belevingsonderzoek is een onderzoek waarin we de beleving van het kind in beeld brengen. Een belevingsonderzoek helpt je om het gedrag van je kind beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. Naargelang de leeftijd van je kind, gebruiken we tekeningen, opdrachtjes (spel)observaties, psychologische vragenlijsten, … Ook worden gesprekken met de ouders ingeschakeld. Dit kan in het kader van gedragsproblemen (terugtrekken, agressie, opstandig,..), vastzitten of achterblijven in de ontwikkeling, depressieve stemming, angsten, eet -en slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, aandacht – en concentratieproblemen en sociale problemen.

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK

Een intelligentie onderzoek is een onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van de cognitieve mogelijkheden van het kind. Dit kan in het kader van terugbetaling logopedie, bij vermoeden van ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, in functie van studie- of beroepskeuze, ...

KERNTALENTENANALYSE

Een kerntalentanalyse is een analyse van je kerntalenten. Kerntalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie. Het inzicht in je kerntalenten is essentieel voor een goede studie- of beroepskeuze.KERNTALENTENANALYSE

Een kerntalentanalyse is een analyse van je kerntalenten. Kerntalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie. Het inzicht in je kerntalenten is essentieel voor een goede studie- of beroepskeuze.

AANDACHT- EN CONCENTRATIE ONDERZOEK

Een aandacht-en concentratie onderzoek is een onderzoek waarin de aandacht en concentratie worden gemeten. Aandacht- en concentratieproblemen zijn het meest gekend onder de noemer ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Aandacht en concentratie vormen de basis van de cognitieve en neuropsychologische functies. Er moet voldoende interesse zijn, maar ook voldoende aandacht om zo optimaal mogelijk te profiteren van de leeromgeving. Door aandacht en concentratie kan men zich op de leerstof richten en vasthouden.

AUTISME ONDERZOEK

Men voert verschillende onderzoeken uit zoals het psychologisch onderzoek dat peilt naar de aanwezigheid van triade kenmerken. Daarnaast wordt een intelligentieonderzoek uitgevoerd (zie hierboven). Men gaat ook na of een discrepantie is tussen het verbale en performale deel van de intelligentie. We voeren ook verschillende observaties uit en er worden vragenlijsten meegegeven. Daarnaast zal dit alles overlopen worden met een kinderpsychiater (doorverwijzen) en worden de resultaten en daaropvolgende adviezen met de ouders bespreken.

Daarnaast bieden wij

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Je gedragingen, emoties en algemene beleving of levenshouding sterk afhankelijk zijn van je cognities(gedachten). Mensen hebben de neiging om gebeurtenissen en ervaringen op een negatieve of inefficiënte manier te interpreteren. Je wordt door cognitief gedragstherapeut of –psycholoog, actief aangemoedigd om je problemen op een open manier op tafel te leggen. De cognitieve gedragstherapeut zal actief met jou op zoek gaan naar knelpunten en oplossingen.

OUDERBEGELEIDING EN PSYCHO-EDUCATIE VOOR KINDEREN EN OUDERS

Dat opvoeden niet altijd even eenvoudig is weten we allemaal. Opvoeden is een onophoudelijke zoektocht naar antwoorden op steeds weer nieuwe vragen en naar oplossingen voor telkens weer nieuwe uitdagingen. Ieder kind, ouder en gezin is immers een uniek. Daardoor bestaan er in de opvoeding geen vaste regels die op elk kind van toepassing zijn. Opvoedingsondersteuning is bedoeld voor ouders die vragen hebben rond de opvoeding van hun kind(eren). Aan de hand van uw eigen verhaal en vragen gaan we samen op zoek naar een oplossing. THUISBEGELEIDING kan hiervan een onderdeel zijn. De orthopedagoog komt observeren in de gezins – en/of schoolsituatie. Daarna worden de observatiegegevens besproken en zullen er handvaten en aanpassingen worden aangereikt.

Psycho-educatie bestaat uit een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om de kinderen te leren omgaan met de diagnose. Dit alles gebeurd op een speelse manier. Zo zal het kind kennis en vaardigheden verwerven. Bovendien begeleiden wij de ouders met de diagnose. We ontwikkelen en/of kennis en vaardigheden in de omgang me hun kind..

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

Heeft een kind op jonge leeftijd problemen in contacten met leeftijdgenoten dan is het zinvol daar tijdig iets aan te doen. Dit om het vastzetten van verkeerde gedragspatronen, cognities en defensie mechanismen te vermijden. Functioneren in groepsverband is niet altijd zo eenvoudig. Men moet over de vaardigheden, gewoontes en kennis beschikken om deel te nemen aan activiteiten in groep. Men moet zich kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de leeftijdgenoten. De training gebeurd in groep en dit op een speelse manier (spelletjes, rollenspelen, invulblaadjes, ...). Er komen verschillende thema’s aan bod. Zo worden de kinderen aangezet om na te denken over hun gedrag en zichzelf. Er worden alternatieven voor het gedrag/de situatie aangereikt en ingeoefend.

STUDIEBEGELEIDING EN EXAMENBEGELEIDING

Leren leren is een parcours met vallen en opstaan. Heel wat kinderen en jongeren bezitten geen geschikte studievaardigheden. Vaak zijn er verschillende onderliggende oorzaken waardoor kinderen dit onvoldoende ontwikkelen. Hierdoor behalen ze vaak mindere resultaten en kan dit ook een impact hebben op de motivatie. Via een individuele begeleiding leert het kind hiermee om te gaan en creëren een eigen studiemethode.

Een juiste studiemethode biedt tal van voordelen:

  • Door planning zal stress gereduceerd worden.
  • Door de juiste studiemethode zal het kind meer tijd overhouden voor andere activiteiten.
  • Het kind zal zelfverzekerder worden omdat hij/zij de leerstof beter beheerst.

GEHEUGENTRAINING EN TRAINING VAN DE EXECUTIEVE FUNCTIES

Met geheugentraining leert u om uw geheugen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Door deze capaciteiten van je geheugen optimaal te gebruiken kun men de leerstof beter onthouden. De executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Deze zijn essentieel om het gedrag in goede banen te leiden. Kinderen en jongeren met zwakke executieve functies vertonen moeite met het onthouden, startmoeilijkheden en moeilijkheden met het schakelen van de ene opdracht naar de andere opdracht. Hierdoor kunnen de schoolse prestaties bij kinderen achterblijven. Bij de training oefenen kinderen de vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren zoals inhibitie, aandacht, flexibiliteit, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag. De training bestaat uit individuele sessies van een uur.

ALOHI

Wij willen kinderen persoonlijk laten groeien en ontspannen, zodat ze stralend in het leven kunnen staan!"

Is een gespannen kind herkenbaar voor jou? Zie je dat aan driftbuien, volle hoofdjes, perfectionistisch gedrag of piekergedachten? Wil je je kind leren invloed uit te oefenen op zijn/haar eigen veerkracht?​ Met Alohi helpen we kinderen emotioneel te groeien & ontspannen. Zo leren ze op tijd rust te nemen en goed voor zichzelf te zorgen. Voor heel hun leven krijgen ze dan een rugzakje mee, vol met tips over hoe om te gaan met emoties, lastige gedachten, stress, volle hoofdjes, moeilijk inslapen, jaloezie, onzekerheid, concentratieproblemen, enz. Met 1 grote missie: kinderen zo veel mogelijk laten stralen! Een Alohi-les doorloopt steeds een 6-stappenplan, telkens met een ander fantasierijk thema. Dat 6-stappenplan bestaat uit: 1. Ontladen - 2. Yoga - 3.Massages - 4. Ademhaling - 5. Positief babbeltje - 6. Mindfulness. De lessen gaan steeds door in kleine groepjes (max. 7 kinderen) zodat kinderen zich veilig voelen en volop kunnen leren van elkaar.​ De lesjes zijn geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Een reeks bestaat uit 6 lesjes van 1 uur. Dit in kleine groepjes van max. 7 deelnemers. De kostprijs voor een reeks bedraagt 108 euro. Meer info over de visie vind je op www.alohi.be 

INSCHRIJVEN Inschrijven Edegem Letterhuis — Alohi

ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY (ACT 4 KIDS)

Wil je je kind leren emoties reguleren en accepteren? Veerkrachtiger te zijn? Vaardigheden ontwikkelen om met lastige situaties om te gaan? Om met angsten, zorgen en piekergedachten om te gaan? En te leren luisteren naar wat zijn of haar hart fluistert? ACT 4 KIDS leert kinderen mee bewegen met dat wat het leven biedt, en psychologisch flexibel te zijn. ACT is voor kinderen tussen 8 en 11 jaar met emotionele problemen, faalangst, stress, depressieve gevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, HSP, gedragsmoeilijkheden, ... De training bestaat uit 6 sessies van 1,5 uur. Dit in kleine groepjes van 3 tot 6 deelnemers. De kostprijs voor een reeks bedraagt 210 euro.

bottom of page